Hotărârea nr. 158/1997

H O R Ă R Â R E privind soluţionarea sesizărilor din presa scrisă adresate direct Consiliului Local sau vizând probleme care sunt de competenţa Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

H O R Ă R Â R E

privind soluţionarea sesizărilor din presa scrisă, adresate direct Consiliului Local sau vizând probleme care sunt de competenţa Consiliului Local

 

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing.Liviu Buruiană,

            Având în vedere art.40 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.20 al.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Sesizările din presa scrisă adresate direct Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau vizând probleme care sunt de competenţa Consiliului Local, vor fi analizate şi soluţionate în cadrul unor şedinţe ordinare sau extraordinare ale consiliului.

            Art.2 Modalitatea de înregistrare, de analizare şi de soluţionare a sesizărilor, precum şi cea de comunicare către petiţionar (petiţionari) a soluţiilor adoptate este prevăzută în regulamentul anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

      Laurenţiu Popescu                                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.158

din 18 august 1997