Hotărârea nr. 157/1997

H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante datorate bugetului local de către societăţi comerciale sau persoane juridice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

                                                            H O T Ă R Â R E

privind respingerea cererii de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante datorate bugetului local de către societăţi comerciale sau persoane juridice

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa D.G.F.P.C.F.S. a Jud.Iaşi nr.27806/30.06.1997, 40314/6.08.1997, 12567/11.03.1997, 12565/11.03.1997, 12568/11.03.1997, 17536/07.04.1997, 26702/26.05.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la cererea de eşalonare la plata  taxelor şi impozitelor restante la bugetul local,

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996,

            Având în vedere bugetul de austeritate, cât şi faptul că aceste sume intră în bugetul local,

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997,

 

 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se respinge cererile de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante la bugetul local, după cum urmează :

Nr.

crt.

Denumirea

Felul eşalonării

Suma

1.

S.C.FORTUS SA

impozit clădiri

taxă teren

taxă mijl.transport

1.890.417.491 lei

   103.775.139 lei

     33.679.205 lei

 

2.

Petrovici Jeniţa şi C-tin

taxă de timbru

          899.754 lei

3.

Burduja Vasile

taxă de timbru

       2.973.556 lei

4.

S.C.Lăcrămioara Sinbad SRL

taxă de timbru

       1.945.782 lei

5.

Skultety Maria Magdalena

taxă de timbru

       6.683.358 lei

6.

S.C.Casa Grig SRL

taxă de timbru

     10.422.350 lei

7.

S.C.Casa Grig SRL

taxă de timbru

          850.000 lei

8.

S.C.Casa Grig SRL

taxă de timbru

     79.425.350 lei

9.

Tibachi Mihai şi Silvia           

taxă de timbru

          236.794 lei

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştiinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          S E C R E T A R,

                  Laurenţiu Popescu                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.157

din 18 august 1997