Hotărârea nr. 155/1997

H O T Ă R Â R E,privind interzicerea comercializării produselor agroalimentare,alimentare şi nealimentare de către societăţile comerciale şi asociaţiile familiale la tarabele din cadrul pieţelor municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

  

H O T Ă R Â R E

privind interzicerea comercializării produselor agroalimentare, alimentare şi nealimentare de către societăţile comerciale şi asociaţiile familiale la tarabele din cadrul pieţelor municipiului Iaşi

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi

           Avînd în vedere referatul de specialitate al Direcţiei de Patrimoniu,

           Avînd în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 69/1991

           În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 69/1991-lege privind administraţia publică locală- modificată şi completată conform O.G. 22/1997

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art. 1 Începînd cu data de 1 septembrie 1997 se interzice comercializarea produselor agroalimentare, alimentare şi nealimentare la tarabele din pieţele  municipiului Iaşi de către societăţile comerciale şi asociaţii familiale.

           Art. 2 Societăţile comerciale şi asociaţiile familiale vor comercializa produse agroalimentare, alimentare şi nealimentare numai la chioşcurile din perimetrul pieţei pentru care deţin contract de închiriere cu Primăria municipiului Iaşi.

           Art. 3 Prezenta hotărîre va fi comunicată Direcţiei de Administrare Patrimoniu, Direcţia de Control, Corpul Gardienilor Publici.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           S E C R E T A R,

    Laurenţiu Popescu                                              cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.155

din 18 august 1997