Hotărârea nr. 154/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.în vederea modernizării patinoarului artificial din str.Sf.Lazăr

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.în vederea modernizării patinoarului artificial din str.Sf.Lazăr

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere oferta S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.din care rezultă intenţia de a colabora cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi, proprietarul patinoarului artificial în vederea modernizării acestuia,

            In conformitate cu art.78 alin.5 din Ordonanţa Guvernului nr.22/1997 şi art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.în vederea modernizării patinoarului aritificial din municipiul Iaşi, în care scop Consiliul Local al Municipiului Iaşi vine în asociere cu patinoarul iar S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.contribuie cu instalaţia de frig.

            Art.2 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi să negocieze şi să semneze contractul de asociere.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.YORK INTERNATIONAL S.R.L.şi serviciilor de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

     Laurenţiu Popescu                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.154

din 18 august 1997