Hotărârea nr. 153/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie şi mai 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie şi mai 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997,

            Având în vedere deconturile prezentate de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători,

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.36321 din 4.08.1997 privind verificarea deconturilor prezentate de R.A.T.C.,

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, privind aprobarea subvenţiilor pe lunile aprilie şi mai 1997,

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de  50% pentru activitatea de transport urban de călătorie la R.A.T.C.Iaşi, alocat asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare pentru luna aprilie 1997 în sumă de 2.056.443.500 lei şi pentru luna mai 1997 în suma de 2.323.723.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate conform legii ; invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, răniţi în timpul Revoluţiei, pentru luna aprilie 1997 - în sumă de 318.500.000 lei şi pentru luna mai 1997 în sumă de 315.250.000 lei.

            Art.3 Contravaloarea biletelor eliberate pentru pensionari va fi suportată din bugetul R.A.T.C.

            Art.4 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna aprilie 1997 în sumă de 2.782.500 lei şi pentru luna mai 1997 în sumă de 3.266.000 lei.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

      Laurenţiu Popescu                                       Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.153

din 18 august 1997