Hotărârea nr. 151/1997

H O T Ă R Â R E privind schimbarea destinaţiei unui spaţiu din fondul de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea destinaţiei unui spaţiu din fondul de stat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul nr.74416 din 07.08.1997 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat,

            Având în vedere lipsa locuinţelor disponibile şi numărul mare de solicitări pentru folosinţa acestui tip de spaţiu,

            Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 şi art.480 din Codul Civil,

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Spaţiul situat la etajul I din imobilul de la adresa : str.Cuza Vodă nr.66 va avea destinaţia de spaţiu de locuit, conform întrebuinţării dată de proiectul de execuţie.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia şi va fi dusă la îndeplinire de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  S E C R E T A R,

         Laurenţiu Popescu                                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Nr.151

din 18 august 1997