Hotărârea nr. 150/1997

H O T Ă R Â R E privind suportarea cheltuielilor de la bugetul local pentru organizarea unui stagiu de studii şi documentare asupra experienţei româneşti în domeniul economico financiar

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                     

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind suportarea cheltuielilor de la bugetul local pentru organizarea unui stagiu de studii şi documentare asupra experienţei româneşti în domeniul economico financiar

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere adresa nr.847/28.07.1997 a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, Direcţia de Relaţii Internaţionale,

           Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală - modificată şi completată prin O.G.nr.22/1997,

           In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă suportarea cheltuielilor din fonduri autofinanţate pentru buna desfăşurare a stagiului de studii şi documentare a unor primari din Republica Moldova.

           Art.2 Plata cheltuielilor se va face din contul nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

           Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Serviciului Cabinet Primar.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

       Laurenţiu Popescu                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.150

din 18 august 1997