Hotărârea nr. 15/1997

H O T Ă R Â R E privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Iaşi str.Sărăriei nr.202

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.202

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi avizul favorabil dat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local din data de 29.11.1996,

            Având în vedere dispoziţiile art.84 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale privind posibilitatea concesionării terenurilor aparţinând proprietăţii private a municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă în principiu concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 300 mp.proprietatea municipalităţii, situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.202, în vederea amenajării unei staţii de spălare auto.

            Art.2 Se va întocmi expertiza tehnică de către Societatea Generală a Experţilor Tehnici S.A.Iaşi, privind valoarea terenului situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.202, urmând a fi prezentată spre aprobare Consiliului Local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15

din 27 ianuarie 1997