Hotărârea nr. 149/1997

H O T Ă R Â R E privind concesionarea unui teren R.A.J.A.C.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea unui teren R.A.J.A.C.Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.728 din 22.07.1997 a R.A.J.A.C.Iaşi, înregistrată  la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.37515/22.07.1997, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren situat în municipiul Iaşi, pentru realizarea unei staţii pentru ridicarea presiunii apei,

            Având în vedere prevederile art.78 din Legea nr.69/1991 şi art.12 lit.b şi art.14 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se concesionează fără licitaţie - R.A.J.A.C.Iaşi, terenul situat în Iaşi, şos.Naţională în suprafaţă de 238 mp. în schimbul terenului concesionat prin Hotărârea nr.37/1996, care se revocă cu privire la acest teren.

            Terenul este identificat prin planşa anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Concesionarea se face pe perioada existenţei construcţiei.

            Art.2 Taxa de concesionare va fi stabilită pe bază de expertiză tehnică însuşită de Consiliul Local.

            Art.3 Incheierea contractului de concesionare, stabilirea suprafeţei şi predarea amplasamentului se va face prin grija Primarului Municipiului Iaşi, după ce R.A.J.A.C. Iaşi va prezenta documentaţia prevăzută de lege.

            Art.4 Serviciile Contencios, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

      Laurenţiu Popescu                                                    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.149

din 18 august 1997