Hotărârea nr. 148/1997

H O T Ă R Â R E privind "Mutarea bustului poetului George Topîrceanu din str.Octav Botez în Parcul Copou"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind “Mutarea bustului poetului George Topîrceanu din str.Octav Botez, în Parcul Copou”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere expunerea, întocmită de dl.ing.Constantin Asandi, consilier municipal, privind oportunitatea schimbării amplasamentului bustului poetului G.Topârceanu, pentru o mai bună punere în valoare şi pentru respectarea tradiţiei,

            Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate,

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 cu modificările ulterioare, art.20 lit.t,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se amplasează bustul poetului G.Topîrceanu, sculptor Ion Vlad, aflat în prezent în str.Octav Botez, pe soclu bustului lui Spiru Haret din faţa şcolii primareSpiru Haret”, în conformitate cu schiţa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Serviciul de urbanism va întocmi de urgenţă proiectul de amenajare a soclului în preţul bustului şi va elibera autorizaţia de amplasare.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului amenajarea teritoriului, Serviciul de urbanism şi disciplina în construcţii.

 

 

                                                     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

     Laurenţiu Popescu                                 Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.148

din 18 august 1997