Hotărârea nr. 147/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al

R.A.Termoficare Iaşi

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi

          Având în vedere Memoriul justificativ al R.A.Termoficare Iaşi, înregistrat la nr.6216 din 14.07.1997 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al regiei,

          Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind sumele prevăzute în bugetul R.A.Termoficare Iaşi pe anul 1997,

          Având în vedere prevederile Legii finanţelor nr.72/1996 şi prevederile Legii nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997,

          Având în vedere prevederile art.20 lit.e din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

          In temeiul dispoziţiilor art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

          Art.1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.Termoficare Iaşi, având la venituri suma de 79.120.000 mii lei, iar la cheltuieli suma de 77.142.200 mii lei.

          Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Direcţia economică şi R.A.Termoficare Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

      Laurenţiu Popescu                               Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.147

din18 august 1997