Hotărârea nr. 145/1997

H O T Ă R Â R E privind organizarea activităţii de păşunat pe teritoriul municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind organizarea activităţii de păşunat pe teritoriul municipiului Iaşi

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere necesitatea organizării activităţii de păşunat pe teritoriul municipiului Iaşi;

           Având în vedere prevederile Legii nr.8/1971 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, art.20 lit.f şi a Legii nr.10/1991 privind finanţele publice;

           Având în vedere referatul Biroului Registrului Agricol cu privire la zonele de păşunat pe teritoriul Municipiului Iaşi;

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Activitatea de păşunat în municipiul Iaşi se organizează pe suprafeţele de păşune aflate în proprietatea privată a municipiului.

           Art.2 Păşunatul se va face pe specii de animale. Acestea vor reveni pe aceeaşi parcelă după minimum 25-30 zile, necesare pentru regenerarea producţiei de masă verde.

           Art.3 Accesul animalelor la păşunat este permis după data de 10 mai şi numai dacă iarba are o înălţime minimă de 10 cm.

           Art.4 Pentru asigurarea fertilităţii naturale a suprafeţelor, crescătorii de animale, sunt obligaţi la mutarea stânelor (târlire) la un interval de 5 - 6 zile.

           Art.5 Beneficiarii zonelor de păşunat sunt obligaţi să asigure exploatarea raţională a păşunii, ordinea şi curăţenia, defrişarea mărăcinilor, lăstărişurilor, distrugerea muşuroaielor precum şi paza păşunilor.

           Distrugerea plantaţiilor şi culturilor limitrofe cu zonele de păşunat, anulează dreptul de folosinţă a păşunii şi obligă la plata daunelor materiale.

           Art.6 Dreptul de păşunat se acordă după încheierea contractului de păşunat şi achitarea taxelor anuale de păşunat, după cum urmează:

- bovine şi cabaline adulte                                                                                             - 25.000 lei cap/an

- tineret bovine şi cabaline                                                                                             - 10.000 lei cap/an

- ovine şi caprine                                                                                                          - 10.000 lei cap/an

           La solicitarea de suprafeţe de păşunat se va prezenta adeverinţă de înscriere a animalelor în registrul agricol al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

           Art.7 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 250.000 lei nerespectarea articolelor 3, 6.

           Art.8 Odată cu plata amenzii se va proceda şi la plata despăgubirilor pentru daune materiale stabilite pe bază de expertiză de către Biroul Registrul Agricol.

           Art.9 Constatarea contravenţiilor se face de către :

           - primar

           - viceprimar

           - împuterniciţi ai primarului, potrivit legii.

           Art.10 Animalele mari găsite păşunând pe zone interzise, vor fi reţinute.

Inapoierea acestora se va face în termen de 3 zile, deţinătorii fiind obligaţi la plata daunelor provocate, amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere.

2

 

           Animalele neridicare în termen de 3(trei) zile vor fi valorificate prin vânzare, contravaloarea lor intrând  în bugetul Consiliului Local.

           Art.11 Se stabilesc următoarele taxe de gloabă pentru fiecare animal în parte:

- bovine - cabaline                                                                                - 30.000 lei/zi

- ovine-caprine                                                                                     - 25.000 lei/zi

- porcine                                  - 10.000 lei/zi

           Art.12 Regia autonomă  “Citadin” va organiza transportul, adăpostirea, îngrijirea şi valorificarea animalelor ridicate.

           Cheltuielile materiale aferente acestei acţiuni vor fi recuperate prin încasarea taxei de gloabă.

           Art.13 Taxele de păşunat, taxele de gloabă, se vor înscrie într-un cont separat prin grija serviciului contabilitate.

           Art.14 Sumele rezultate vor fi folosite astfel :

- sumele rezultate din taxele de păşunat se vor folosi pentru lucrările de întreţinere şi ameliorare a păşunilor; din sumele rezultate din taxele de gloabă şi valorificarea animalelor confiscate se vor acoperi cheltuielile efectuate de R.A.Citadin cu ridicarea, transportul şi adăpostirea acestora pe termenul de aşteptare.

           Art.15 Se abrogă Hotărârea nr.52/1995.

           Art.16 Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, va asigura transmiterea prezentei celor interesaţi şi publicarea ei.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R,

      Vasile Munteanu                                                                                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.145

din 21 iulie 1997