Hotărârea nr. 144/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea stabilirii unui cadru legal cuprinzând norme obligatorii privind comportamentul, îndatoririle şi răspunderile publicului călător în timpul folosirii mijloacelor de transport în comun;

            Având în vedere prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor şi a Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.64/1993 prin Hotărârea Consiliului Municipal nr.88/1993 şi nr.36/03.03.1997,

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 modificată şi completată,

 

 

H o t ă r ă ş t e ;

 

            Art.1 Urcarea călătorilor în mijloacele de transport în comun, proprietatea R.A.T.C.Iaşi se face în ordine şi numai prin uşile prevăzute cu inscripţia “URCARE” iar coborârea prin uşile cu inscripţia “COBORÂRE”.

Este permisă urcarea prin uşile cu inscripţia “COBORÂRE” numai pentru femeile în stare de graviditate, persoanele cu copii mici, bătrâni şi invalizi cu invaliditate vizibilă şi bolnavii conduşi de însoţitori.

            Art.2 După urcarea în mijlocul de transport, călătorul este obligat composteze de îndată biletul de călătorie în aparatele special montate.

Sunt scutiţi de plata taxei de călătorie copiii până la 5 ani.

            Art.3Legitimaţiile de călătorie (abonamente) sunt netransmisibile şi vor fi folosite potrivit condiţiilor prevăzute la eliberarea lor, călătorii fiind obligaţi a le prezenta la cerere controlorilor de vehicule împreună cu actele de identitate.

Posesorii de abonamente care nu le au asupra lor, la solicitarea organelor de control sunt consideraţi contravenienţi, urmând a suporta prevederile prezentei hotărâri.

            Art.4 Biletul dă dreptul la o singură călătorie fără întrerupere pe distanţa corespunzătoare tarifului şi pentru traseul fixat vehiculului .

            Art.5 Este interzis călătorilor :

a) să se urce în vehicule de transport în comun după ce se atrage atenţia de către conducătorii acestora sau controlori că s-a completat vehiculul;

b) să ţină, să transmită sau să primească  bilete de călătorie compostate în scopul refolosirii lor;

c) să împiedice personalul de bord sau organele de control de a-şi exercita atribuţiile de serviciu;

d) să provoace dezordine prin busculare, la urcare, coborîre sau în interiorul vehiculului;

e) să lipească afişe în interiorul sau exteriorul vehiculelor, să rupă sau deterioreze afişajul autorizat;

f)să deterioreze sau să murdărească sub orice formă vehiculele de transport în comun;

g) să cumpere sau să vândă bunuri în interiorul vehiculului;

h) să urce în mijloacele de transport în comun în ţinută necorespunzătoare;

i) să urce în mijloacele de transport în comun în stare avansată de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice, să fumeze sau să tulbure liniştea celorlalţi călători;

j) să se sprijine pe geamuri, folosind pentru asigurarea stabilită[t1] ţii numai barele şi curelele pentru susţinere sau mînerul de la scaune;

            Art. 6 În vehiculele de transport în comun este interzis :

a) transportul de mărfuri;

b) transportul materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziuni sau murdărie.

c) transportul păsărilor sau animalelor, cu excepţia cîinilor de rasă şi a cîinilor folosiţi de Ministerul apărării naţionale care vor fi transportaţi numai însoţiţi, legaţi şi prevăvuţi cu botniţă, cîinii de rasă vor purta şi semnul metalic distinctiv, iar însoţitorii vor avea asupra lor permisul eliberat de Asociaţia chinologică.

            Art. 7 Conducerea R.A.T.C. Iaşi este obligată :

a) să pună în exploatare numai vehicule de transport curate ale căror sisteme de instalaţii asigură funcţionarea lor în condiţii tehnice prevăzute de lege;

b) să ia măsuri pentru asigurarea încărcării mijloacelor de transport numai în limita capacităţilor înscrise în documentul de bord al autovehiculului respectiv;

c) să organizeze circulaţia mijloacelor de transport în comun graficelor stabilite în acord cu Primăria municipiului Iaşi.

            Art. 8 Pentru a preîntîmpina ruperea reţelei electrice şi staţionarea tramvaielor, a trolebuzelor, este interzisă circulaţia vehiculelor cu gabarit depăşit sub reţeaua electrică de contact a RATC Iaşi.

            Pagubele produse prin nerespectarea acestei dispoziţii vor fi suportate de unităţile de care aparţin conducătorii auto.

            Art. 9 Încălcarea prevederilor prezentei hotărîri constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează :

- cu amendă de 50.000 lei cele de la art .2, 3, 4, 5.

            Art. 10 Persoanele găsite fără legitimaţie de călătorie pot achita suma de 20.000lei pe loc, caz în care nu se mai încheie proces-verbal de constatare şi încetează orice urmărire.În caz de refuz agentul constatator va proceda la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei

            Art.11 Despăgubirile civile datorate pentru pagubele pricinuite prin săvîrşirea vreuneia din contravenţiile menţionate mai sus se stabilesc în raport cu valoarea pagubei constatate cu aplicarea tarifelor legale.

            Art 12 Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvîrşirea contravenţiilor prevăzute prin prezenta hotărîre, precum şi bunurile dobîndite prin săvîrşirea contravenţiilor.

            Art. 13 Contravenţiile din prezenta hotărîre se constată de primar, ofiţerii sau subofiţerii de poliţie, controlorii de trafic din cadrul compartimentului siguranţa circulaţiei al RATC Iaşi, controlorii de bilete ai RATC Iaşi,colaboratori ai regiei( împuterniciţii primarului la perzenta hotărîre).

            Art. 14 În cazul în care contravenientul achită pe loc agentului constatator jumătate din cuantumul amenzii prevăzute în prezenta hotărîre, pentru fapta săvîrşită, iar prin contravenţie nu s-a cauzat o pagubă şi nu există bunuri supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai întocmeşte şi orice urmărire încetează.

            Art. 15 Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator la cererea acestuia actul de identitate, iar pentru determinarea locului de muncă şi alte acte pe care le are asupra sa .

            Pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela, în caz de nevoie la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie care sunt obligaţi să-i acorde sprijin.

            Art. 16 În cazul în care contravenientul se angajează contra semnătură să achite în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din cuantumul amenzii stabilită prin prezenta hotărîre, pentru fapta săvîrşită agentul constatator va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Plata amenzii se va face în acest caz la C.E.C.,iar chitanţa se predă de către contravenient, agentului constatator, în termenul prevăzut în aliniatul anterior.

            Dacă contravenientul achită în 48 ore jumătate din cuantumul amenzii prevăzută în prezenta hotărîre, pentru fapta săvîrşită orice urmărire încetează.

            Art. 17 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

            Plîngerea însoţităde copia procesului-verbal se depune la RATC Iaşi, care o va înainta organelor justiţiei, competente să o soluţioneze.

            Art. 18 Prezenta hotărîre se completează cu prevederile legii nr. 32 /1968-privind procedura de constatare a contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor, exercitarea căilor de atac, executarea amenzilor şi despăgubirilor.

            Art. 19 Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,.                                             SECRETAR

        Vasile Munteanu                                                 cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR  144

din  21 iulie 1997


 [t1]