Hotărârea nr. 143/1997

H O T Ă R Â R E privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere referatul Serviciului personal - salarizare al municipiului Iaşi,

           Având în vedere prevederile art.9 din H.G.nr.281/1993,

           In temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă plata unui număr de până la 360 ore suplimentare în anul 1997,  următorilor salariaţi:

1. Soferi :         - Grădinaru Constantin

                        -  Luca Constantin

                        - Hovîrneanu Lucian

                        - Neculau Ioan

 

2. Portari :         - Petrea Vasile

                         - Stir Ioan

                         - Tudosă Alexandru

 

3. Stare Civilă :       - Lungu Alina - consilier juridic

                              - Moroşanu Anca - referent

                              - Velicu Carla - referent

                              - Strătică Maria - îngrijitoare

 

4. Casierie :           - Cuvuliuc Lenuţa

                             - Tuluc Petronela

                             - Mocanu Monica

           Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru ducerea ei la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        S E C R E T A R,

      Vasile Munteanu                                                                                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.143

din 21 iulie 1997