Hotărârea nr. 142/1997

H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea unor birouri şi servicii şi transformarea unor posturi din statul de funcţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind înfiinţarea unor birouri şi servicii şi transformarea unor posturi din statul de funcţii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatele întocmite de Direcţia de Administrarea Fondului Imobiliar de Stat şi de Serviciul personal - salarizare,

            In temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă înfiinţarea unui serviciu de vânzare locuinţe fond vechi cu o componenţă de 8 persoane, a unui birou de vânzări locuinţe la preţ de deviz cu o componenţă de 5 persoane şi a unui birou proiectare cu o componenţă de 5 persoane.

            Aprobă transformarea biroului de investiţii în serviciu, transformarea postului de la poz.192 din statul de funcţii din casier-încasator în funcţionar economic, a celui de inspector cu studii medii de la poz.326 din statul de funcţii în inspector cu studii superioare şi a celor de la poz.82 şi 140 din stenodactilograf  în referent.

            Art.2 Serviciul buget - contabilitate şi Serviciul personal - salarizare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

      Vasile Munteanu                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.142

din 21 iulie 1997