Hotărârea nr. 141/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea cu S.C.MONOPOLY MEDIA S.R.L.în vederea amplasării de refugii de transport în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea cu S.C.MONOPOLY MEDIA S.R.L.în vederea amplasării de refugii de transport în comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere oferta S.C.MONOPOLY MEDIA S.R.L.de a amplasa refugii de transport în comun pe raza municipiului Iaşi,

            In temeiul art.20 lit.v din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.MONOPOLY MEDIA SRL având ca obiect amplasarea de refugii de transport în comun pe raza municipiului Iaşi.

            Art.2 Aportul Consiliului Local al Municipiului Iaşi constă în terenurile puse la dispoziţia S.C.MONOPOLY MEDIA SRL, iar aportul S.C.MONOPOLY MEDIA SRL, constă în contravaloarea staţiilor şi a cheltuielilor ocazionate de amplasarea şi întreţinerea acestora.

            Art.3 Taxele de publicitate, reclamă, chiria, etc. pentru panourile  publicitare vor fi suportate de către S.C.MONOPOLY MEDIA SRL.

            Art.4 Pentru refugiul pentru călători nu se percepe chirie.

            Art.5 Locurile unde se vor amplasa aceste refugii, vor fi avizate de către Comisia de urbanism al Consiliului Local şi primarul municipiului Iaşi.

            Art.6. Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi pentru încheierea contractului de asociere.

            Art.7 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.

 

 

           

                                                                                                           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   S E C R E T A R,

                  Vasile Munteanu                                          Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.141

din 21 iulie 1997