Hotărârea nr. 140/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea deplasării domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad în perioada 2 - 5 martie 1998 la Ierusalim Israel

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea deplasării domnului primar -  conf.dr.Constantin Simirad, în perioada 2 - 5 martie 1998 la Ierusalim, Israel

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere invitaţia domnului Adi Eldar, preşedintele Uniunii Asociaţiilor Locale Israel,

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernamentale nr.518/1995,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă deplasarea domnului primar -  conf.dr.Constantin Simirad  în perioada 2 - 5 martie 1998 la Ierusalim, Israel, pentru a participa la lucrările Conferinţei Internaţionale a Oraşelor Infrăţite şi Municipiilor, aniversarea a 50 ani de la formarea Statului Israel şi aniversarea a 60 ani a Uniunii Autorităţilor Locale Israel.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        S E C R E T A R,

      Vasile Munteanu                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.140

din 21 iulie 1997