Hotărârea nr. 14/1997

H O T Ă R Î R E privind modificarea Hotărîrii nr.89/30 septembrie 1996 a Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                            

H O T Ă R Î R E

privind modificarea Hotărîrii nr.89/30 septembrie 1996 a Consiliului Local

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere obiecţiunile Comisiei de Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii din cadrul Consiliului Municipal Iaşi, privind expertiza de evaluare a terenului situat în Iaşi, str.Sărăriei - zona 1 Mai şi adresa de răspuns din partea societăţii Generale a Experţilor Tehnici Iaşi,

          In temeiul art.84 şi 29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se modifică art.1 şi 2 din Hotărîrea nr.89/30 septembrie 1996, astfel :

          “Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de Societatea Generală a Experţilor Tehnici din România - Filiala Iaşi, aşa cum a fost completată ca urmare a obiecţiunilor făcute de Comisia de amenajare a teritoriului şi disciplina în construcţii, cu privire la terenul situat în Iaşi, str.Sărăriei - zona 1 Mai.

          Art.2 Concesionarea se face pe durata construcţiei şi prin licitaţie publică.

          Preţul de pornire la licitaţie este de 41 dolari (valoarea dolarului din ziua licitaţiei) pentru parcela de 1000 mp.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           S E C R E T A R ,

     Valeriu Condurache                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.14

din 27 ianuarie 1997