Hotărârea nr. 139/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea menţinerii curăţeniei în municipiul Iaşi,

            În baza referatelor Corpului Gardienilor Publici şi a Direcţiei Tehnice a Consilului Local Municipal Iaşi,

            În temeiul prevederilor art.2, alin.2 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,

            În conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 modificată, privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea municipiului constituie o obligaţie  a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice (asociaţiile de proprietari, societăţile comerciale etc.).

            Art.2 Deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, tonete, chioşcuri, instalaţii de sucuri sau îngheţată şi altele, persoane fizice sau juridice, au următoarele obligaţii:

            1. Să amenajeze şi să întreţină în condiţii corespunzătoare spaţiile verzi, aleile şi căile de acces, curţile, clădirile, construcţiile anexe şi împrejmuirile.

            Deţinătorii construcţiilor anexe cu aspect necorespunzător cum sunt: magazii, coteţe, colibe, ş.a. amplasate în câmpul de vedere al căilor de comunicaţii, vor desfiinţa sau muta aceste construcţii pe amplasamente ce vor fi stabilite de serviciul de specialitate al Consiliului Local Municipal Iaşi.

            2. Să cureţe rigolele şi şanţurile, să distrugă buruienile, să măture spaţiile şi căile de acces din faţa imobilelor, al spaţiilor comerciale, al chioşcurilor, al tonetelor, al măsuţelor pliante, al instalaţiilor de sucuri ori îngheţată etc., până în acsul străzii.

            3. Să cureţe zăpada şi gheaţa de pe porţiunile de stradă, trotuar, rigolă sau şanţ din faţa imobilelor, spaţiilor comerciale, chioşcurilor, tonetelor, măsuţelor pliante, instalaţiilor de sucuri sau îngheţată ce le deţin, astfel încât să nu stânjenească circulaţia autovehicolelor şi pietonilor şi să rămână libere gurile de scurgere şi capacele de gaze naturale.

            Să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe terase, acoperişuri sau balcoane, să degajeze clădirile de zăpadă pentru evitarea accidentelor.

            4. Să îndepărteze vegetaţia crescută pe terasele şi jgheaburile clădirilor.

            5. Să întreţină în condiţii corespunzătoare vitrinele, firmele, panourile de reclamă, precum şi să asigure iluminatul vitrinelor pe timp de noapte.

            6. Să expună la loc vizibil certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi să aibă în permanenţă, la locul de desfăşurare al activităţii, actele de funcţionare în copie.

            7. Să ia măsuri pentru combaterea şi distrugerea dăunătorilor, efetuînd în clădirile ce le deţin dezinsecţii sau deratizări cu respectarea tuturor normelor în vigoare.

            8. Să menţină în perfectă stare de curăţenie punctele gospodăreşti.

            9. Să asigure întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de apă şi canalizare pentru a nu se produce inundarea sau degradarea clădirilor şi pentru a se evita risipa de apă.

           

2

 

            10. Să întreţină în stare de funcţionare şi perfectă curăţenie spaţiile comune, subsolurile, anexele sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) şi locurile de joacă pentru copii.

            11. Să asigure un număr suficient de coşuri pentru colectarea hârtiilor şi ambalajelor precum şi întreţinerea acestora.

            12. Să doteze lucrătorii cu mătură, făraş şi unelte pentru dezăpezire.

            13. Să încheie contracte de prestări servicii de salubritate cu unităţile specializate.

            14. Să depoziteze şi să desfacă legumele, fructele de orice fel sau produsele animaliere numai în spaţii special amenajate.

            Art.3 Pe raza municipiului Iaşi se interzice:

            1. Depozitarea materialelor şi uscarea rufelor în mod vizibil în logii şi balcoane.

            2. Aruncarea gunoaielor de orice fel pe arterele de circulaţie, trotuare, spaţii verzi, pieţe, parcuri, grădini publice, ştranduri şi alte locuri sau instituţii publice.

            3. Depozitarea de materiale pe arterele de circulaţie, trotuare, spaţii verzi, pieţe, parcuri şi alte locuri publice.

            4. Transportarea materialelor, furajelor, a produselor de orice fel precum şi a reziduurilor industriale sau menajere în vehicule care nu sunt bine închise sau acoperite.

            5. Amplasarea în apropierea arterelor de circulaţie a stânelor, saivanelor, taberelor de vară pentru vite sau oi, platformelor de gunoi şi altor asemenea obiective fără aprobarea primarului municipiului Iaşi.

            6. Vânzarea ambulantă sau consumul seminţelor în locuri publice, şi în mijloacele de transport în comun.

            7. Tăiatul lemnelor pe străzi sau trotuare.

            8. Scuturarea covoarelor, aruncarea gunoaielor şi vărsarea lichidelor din balcoane sau ferestre.

            9. Acoperirea geamurilor sau uşilor la locuinţele orientate spre locuri publice cu ziare sau alte materiale neadecvate.

            10. Lipirea anunţurilor de orice fel în alte locuri decât cele stabilite pentru afişaj.

            11. Accesul sau oprirea autovehiculelor pe spaţii verzi, alei pietonale, trotuare, cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate corespunzător.

            12. Abandonarea autovehiculelor şi vehiculelor pe spaţii verzi, trotuare, alei, artere de circulaţie, parcări.

            13. Folosirea pentru păşunat a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement de pe domeniul public al municipiului.

            14. Deversarea apelor uzate pe suprafaţa carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări şi alte locuri de folosinţă publică.

            15. Repararea sau executarea lucrărilor de întreţinere la autovehicule, pe spaţii verzi, alei, trotuare, parcări sau alte locuri de folosinţă publică.

            16. Creşterea şi întreţinerea animalelor în blocurile de locuit ori în cartierele oraşului interzise prin hotărârea Consiliului Local, precum şi lăsarea în libertate a animalelor şi păsărilor pe spaţii verzi sau alte locuri publice.

            17. Creşterea, în apartament, a animalelor (câini, pisici, păsări, peşti etc.) fără acceptul asociaţiilor de locatari.

            18. Sacrificarea animalelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi şi parcuri.

            19. Mutarea mobilierului urban (bănci, coşuri de gunoi, bariere etc.) de la locurile unde au fost amplasate, precum şi folosirea altor căi de circulaţie în afara celor construite în acest scop.

3         

 

            20. Deschiderea sau închiderea gurilor de ape din locurile publice de către alte persoane decât cele autorizate.

            21. Folosirea locurilor şi obiectelor de joacă pentru copii de către persoane în vârstă de peste 14 ani.

            22. Tăierea arborilor, arbuşti ori a ramurilor acestora precum şi culesul fructelor şi florilor din spaţiile verzi de utilitate publică, de către persoane neautorizate.

            23. Degradarea sau mudărirea clădirilor, lifturilor, mijloacelor de transport în comun, a împrejmuirilor, spaţiilor verzi, băncilor din parcuri, indicatoarelor, panourilor de reclamă ori agitaţie vizuală, gazetelor de stradă, aleilor, coşurilor de gunoi şi a altor dotări asemănătoare precum şi utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite.

            24. Deschiderea uşilor mijloacelor de transport în comun în afara staţiilor.         

            25. Spălarea şi întreţinerea autovehiculelor în locurile publice altele decât cele amenajate în acest scop.

            Art.4 Persoanele fizice sau societăţile de construcţii care repară, construiesc sau dezafectează imobile ori execută lucrări tehnico-edilitare sunt obligate:

            1. Să transporte şi să depoziteze materialele rezultate din demolări şi săpături pe traseele şi în locurile stabilite de serviciile de specialitate ale Consiliului Local Iaşi.

            2. Să ia măsuri pentru evitarea producerii prafului provenit din demolarea imobilului respectiv şi a moluzului încărcat în autovehicule.

            Art.5  R.A.T.C. Iaşi are următoarele obligaţii:

            1. Să întreţină în mod corespunzător mijloacele de transport în comun prin vopsirea şi spălarea acestora.

            2. Să întreţină în stare de curăţenie staţiile de călători.

            3. Să menţină în stare de curăţenie zona liniilor de tramvai.

            4. Să asigure un aspect corespunzător tonetele şi spaţiile de vindere a biletelor de călătorie.

            Art.6 Societăţile de construcţii şi persoanele fizice care construiesc au, pe lângă obligaţiile prevăzute în articolele precedente, şi următoarele obligaţii:

            1. Să împrejmuiască cu panouri corespunzătoare şantierele de construcţii.

            2. Să întreţină în stare corespunzătoare aceste împrejmuiri, curţile şi incintele şantierului.

            3. Să permită ieşirea autovehiculelor şi utilajelor din incinta şantierului numai în condiţii de strică curăţenie a acestora.

            4. Să depoziteze materialele necesare construcţiilor numai în interiorul şantierului.

            5. Să aducă în starea iniţială spaţiile verzi, trotuarul şi carosabilul străzii în urma intervenţiei făcute la reţelele tehnico-edilitare.

            Art.7 R.A.Citadin are următoarele obligaţii:

            1. Să întreţină în stare de curăţenie parcurile, spaţiile verzi şi trotuarele municipiului Iaşi.

            2. Să ridice gunoiul stradal şi cel rezultat de la agenţii economici şi populaţie la termenele stabilite.

            3. Să întreţină în stare corespunzătoare recipienţii pentru depozitarea gunoiului prin repararea şi vopsirea acestora după golire.

            4. Să nu depoziteze pământul rezultat de la curăţirea rigolelor pe gurile de scurgere şi să-l evacueze în depozitele special amenajate.

            5. Mijloacele de transport ale gunoiului să fie prevăzute cu prelată iar containerele să fie inscripţionate cu numele regiei.

 

 

4         

 

 

            Art.8 Direcţia administrarea patrimoniului a Consiliului Local Municipal Iaşi are următoarele obligaţii:

            1. Să efectueze ori de câte ori este nevoie curăţenia pieţelor, oboarelor, bazarelor şi talciocurilor.

            2. Să menţină un aspect corespunzător mijloacelor fixe aflate în dotare.

            3. Să asigure curăţenia trotuarelor şi rigolelor adiacente până în axul străzii.

            4. Să asigure iluminatul pe timp de noapte a pieţelor, oboarelor, bazarelor etc..

            Art.9 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:

            - între 20.000 - 80.000 lei faptele  prevăzute la art.2, pct.2, 3, 10, 14, 15; art.3, pct.2, 6, 8, 15, 17 - 22, 24;

            - între 100.000 - 300.000 lei faptele prevăzute la art.2 pct.1, 4 - 9, 13; art.3 pct.1, 9 - 12, 14, 16, 23; art.4 pct.1, 2; art.7 pct.4, 5; art.8 pct.1 - 4;

            - între 250.000 - 500.000 lei, faptele prevăzut la art.2 pct.11; art.3 pct.3, 4, 5, 7, 13, 25; Art.5 pct.1 - 4; art.6, pct.1- 5; art.7 pct.1 - 3.

            Odată cu aplicarea amenzii se stabilesc şi despăgubirile pentru pagubele produse.

            Art.10 Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primar, împuterniciţii primarului, gardienii publici, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.

            Art.11 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor precum şi stabilirea despăgubirilor se face prin proces-verbal întocmit în 3 exemplare din care unul se comunică contravenientului.

            Art.12 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.  Plângerea, însoţită de o copie de pe procesul-verbal, se depune la Registratura Consiliului Local Iaşi, ea urmând a fi înaintată instanţei de judecată competentă să o soluţioneze.

            Art.13 Sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice cât şi juridice.

            Art.14 Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Legii nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

            Art.15 Hotărârea nr.55/1997 a Consiliului Local Municipal Iaşi se abrogă.

            Art.16 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 25 de zile de la publicare.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR,

                    Vasile Munteanu                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.139

din 21 iulie 1997