Hotărârea nr. 138/1997

H O T Ă R Â R E privind taxele pentru eliberarea avizelor de Protecţie Civilă în domeniul construcţiilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind taxele pentru eliberarea avizelor de Protecţie Civilă în domeniul construcţiilor

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.500/22.05.1997 a Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă,

            In baza prevederilor Legii nr.106/1996 - Legea Protecţiei Civile, art.33,

            In baza Legii nr.69/1991 a administraţiei publice locale art.20 şi 84,

            In baza Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale (cap.IV, art.34) modificată şi completată cu Ordonanţa nr.24/1995, art.9,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se instituie taxa pentru emiterea avizului de specialitate de protecţie civilă în construcţii de către Inspectoratul de Protecţie Civilă a Judeţului Iaşi.

a) Pentru avizele necondiţionate de realizarea unor măsuri de protecţie civilă se va percepe o taxă de 500 lei/mp de suprafaţa construită desfăşurată.

b) Pentru avizele condiţionate de realizarea de adăposturi de protecţie civilă se va percepe o taxă de 500 lei/mp. de suprafaţa construită desfăşurată plus o taxă de 200 lei/mp. din suprafaţa adăpostului de protecţie civilă.

            Art.2 Taxele pentru avizele condiţionate şi necondiţionate se vor achita la caseria municipiului, eliberarea avizului făcându-se de către Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă pe baza de chitanţă - destinaţia fiind de reparaţii adăposturi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

       Vasile Munteanu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.138

din 21 iulie 1997