Hotărârea nr. 137/1997

H O T Ă R Â R E privind normativele proprii pentru dotarea autorităţilor publice a municipiului Iaşi cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind normativele proprii pentru dotarea autorităţilor publice a municipiului Iaşi  cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Administrativ şi al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.34744/08.07.1997,

            Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.33/30 iunie 1997 - privind competenţa stabilirii de către autorităţile publice locale a normativului propriu pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă normativul pentru dotarea cu autoturisme pentru primărie şi consumul lunar de carburanţi - după cum urmează :

            10 autoturisme - 300 l/lună/vehicul

            Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.25 din 27 ianuarie 1997.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ,                                         S E C R E T A R,

       Vasile Munteanu                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.137

din 21 iulie 1997