Hotărârea nr. 135/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi.

Municipiul Iaşi                                                                                              

Consiliul Local

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere  Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local Municipal Iaşi, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local Municipal.

            Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii 112/1995 şi care nu au fost revendicate de către foştii proprietari, s-au deşi au fost revendicate în condiţiile Legii 112/1995 s-au aprobat despăgubiri.

            Având în vedere că în şedinţa comisiei de avizare a vânzărilor de apartamente s-a aprobat vânzarea acestora;

            Având în vedere prevederile art.45 al.13 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 şi art.15 din Legea nr.50/1991,       

            In conformitate cu prevederile art.9 din Legea 112/1995, lege privind reglementarea situaţiei juridice  a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecută în proprietatea statului şi art.84 din Legea 69/1991, lege privind administraţia publică locală.

            In temeiul art.28 din Legea 69/1991 cu modificările ulterioare:

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1. Se avizează vânzarea către chiriaşii titulari de contracte ai apartamentelor ce nu se restituie în natură, în conformitate cu anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Evaluarea se realizează de către comisiile tehnice de specialitate desemnate prin hotărâre a Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr.112/1995.

            Art.3 Odată cu apartamentele se vinde către chiriaşi şi terenul aferent construcţiei, potrivit Normelor metodologice. Prin teren aferent se înţelege terenul ocupat de către suprafaţa construită.

            Pentru suprafeţele care depăşesc terenul aferent, se procedează la concesionare, directă.

Durata concesionării fiind pe durata construcţiei . Suprafeţele ce vor fi concesionate sunt cele prevăzute în constractul de închiriere, dar nu mai mult decât cele prevăzute în Legea nr.50/1991.

            Art.4 Contractele de vânzare-cumpărare şi contractele de concesionare se încheie în formă scrisă, şi se vor semna de către primar şi secretar cu viza Oficiului Juridic, a Directorului Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat şi a experţilor evaluatori care fac parte din Comisia de avizare a vânzării respective.

            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R ,

   Vasile Munteanu                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.135

din 21 iulie  1997