Hotărârea nr. 134/1997

H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12 din 27 ianuarie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12 din 27 ianuarie 1997

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind completarea şi modificarea art.1 şi 7 din H.C.L.nr.12 din 27 ianuarie 1997,

           Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind taxele locale, Ordonanţa Guvernului nr.24/1995, Decretul nr.151 din 1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, precum şi art.73 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă completarea şi modificarea art.1 din H.C.L.nr.12 din 27 ianuarie 1997, astfel :

Colectarea veniturilor provenite din închirierea bunurilor proprii ale Primăriei - clădiri şi terenuri, precum şi penalizările aferente la contractele de închiriere în caz de neplată la termenul stabilit, în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi - nr.50044541580 - şi folosirea acestora pentru repararea străzilor, amenajarea spaţiilor verzi, salubrizare, realizarea grupului statuar “Statuia Unirii”, procurarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar, taxe timbru, timbre judiciare, precum şi cheltuieli de judecată.

           Art.2 Se aprobă completarea şi modificarea art.7 din H.C.L. nr.12 din 27 ianuarie, astfel:

Colectarea veniturilor provenite din închirierea spaţiilor proprii ale Primăriei, spaţii cu altă destinaţie şi locuinţe, locuri de parcare, plaja Nicolina - în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004064541580 şi folosirea acestora pentru amenajarea şi modernizarea parcărilor, întreţinerea şi modernizarea plajei Nicolina, repararea, întreţinerea şi modernizarea spaţiilor cu altă destinaţie, precum şi a faţadelor clădirilor, procurarea de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie şi lucru, deplasări, protocol, salarii, precum şi asigurarea de asistenţă juridică : taxe timbru, taxe judiciare şi cheltuieli de judecată.

           Art.3 Abrogarea art.1 - 7 din H.C.L. nr.12 din 27 ianuarie 1997.

           Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei de administrarea a fondului imobiliar de stat, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

     Vasile Munteanu                                                                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.134

din 21 iulie 1997