Hotărârea nr. 133/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Memoriul justificativ al R.A.T.C.Iaşi înregistrat la nr.11370 din 09.07.1997 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al regiei,

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind sumele prevăzute în bugetul R.A.T.C.Iaşi pe anul 1997,

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor nr.72/1996 şi prevederile Legii nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997,

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 republicată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală, republicată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C., la venituri în sumă de 88.300.000 mii, din care :

- subvenţii de la bugetul de stat               - 28.660.290 mii lei

- subvenţii de la bugetul local                  -      500.000 mii lei

- transferuri (investiţii)                            -   7.742.296 mii lei

- alte venituri                                          - 50.997.414 mii lei

- venituri financiare şi excepţionale    -      400.000 mii lei

iar la cheltuieli în sumă de 88.225.600 mii lei.

            Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Direcţia economică a Primăriei Iaşi şi RATC Iaşi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

           Vasile Munteanu                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.133

din 21 iulie 1997