Hotărârea nr. 132/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                           

 

                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice, Precizările Metodologice nr.997/06.06.1997 ale Ministerului Finanţelor şi a Decretului nr.151/1975 privind activităţile autofinanţate,

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Aprobă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998, la venituri în sumă de 551.347.629 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 551.347.629 mii lei.

            Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Aprobă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pentru anul 1998 - la venituri în sumă de 6.304.800 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 6.304.800 mii lei.

            Anexa nr.8 - face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului judeţean Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

                 Vasile Munteanu                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.132

din 21 iulie 1997