Hotărârea nr. 131/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                               

                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Raportul Direcţiei Economice privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor nr.72/1996,

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997,

            Având în vedere Normele Metodologice emise de Ministerul Finanţelor nr.31154/29.04.1997,

            Având în vedere prevederile Decretului nr.151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.e din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997, la venituri în sumă de 155.473.244 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 155.473.244 mii lei.

            Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Aprobă proiectul de buget pe anul 1997, la activitatea autofinanţată la venituri în sumă de 4.187.800 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4.187.800 mii lei.

            Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Directorul economic se va îngriji de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

    Vasile Munteanu                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.131

din 21 iulie 1997