Hotărârea nr. 130/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1996

 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finanţelor publice,

           Având în vedere prevederile Legii nr.29/1996 a bugetului de stat pe anul 1996,

           Având în vedere prevederile Decretului nr.151/1975 privind activiatea de autofinanţare,

           In temeiul art.21 lit.”e”, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată - privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996, la venituri în sumă de 87.841.513 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 87.791.373 mii lei (conform anexei nr.1).

           Art.2 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1996, la venituri în sumă de 2.893.968 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 2.792.164 mii lei (conform anexei nr.2).

           Art.3 Se aprobă defalcarea veniturilor şi cheltuielilor din fondurile cu destinaţie specială pe anul 1996, la venituri în sumă de 293.765 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 266.921 mii lei (conform anexei nr.3).

           Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

           Vasile Munteanu                                                                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.130

din 21 iulie 1997