Hotărârea nr. 13/1997

H O T Ă R Â R E privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 2000 mp. teren situat în Iaşi la intersecţia Străzii Ghica Vodă şi Elena Doamna

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 2000 mp. teren situat în Iaşi, la intersecţia Străzii Ghica Vodă şi Elena Doamna

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere adresa nr.54095/13.01.1996 a “BANKCOOP” S.A. Sucursala Iaşi, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren, prin licitaţie, situat în Iaşi, la intersecţia Străzii Ghica Vodă şi Elena Doamna,

          Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei de urbanism, prin care se propune concesionarea suprafeţei de 2000 mp. în urma verificării situaţiei terenului,

          Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

          Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie a suprafeţei de 2000 mp.teren situat în Iaşi, la intersecţia Străzii Ghica Vodă cu Elena Doamna, în condiţiile art.10 din Legea nr.50/1991.

          Art.2 Preţul de pornire a licitaţiei va fi cel reieşit din expertiza valorică a terenului, expertiză ce va fi însuşită de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate  pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

     Valeriu Condurache                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.13

din 27 ianuarie 1997