Hotărârea nr. 129/1997

H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI DIMITRIOS FOURLEMADIS

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                                    PROIECT

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi,

DOMNULUI  DIMITRIOS FOURLEMADIS

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale,

            In temeiul art.38 lit.v şi art.46 şi  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

 

            ARTICOL UNIC : Se conferă titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, DOMNULUI DIMITRIOS FOURLEMADIS.

 

 

 

                                                                                            VIZAT

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                 S E C R E T A R,

                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____

din 1 octombrie 2001