Hotărârea nr. 128/1997

H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului JACQUES CHIRAC - Preşedintele Republicii Franceze

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului JACQUES CHIRAC - Preşedintele Republicii Franceze

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale,

            In temeiul art.20 lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            ARTICOL UNIC : Se conferă titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului JAQUES CHIRAC -Preşedintele Republicii Franceze, în semn de apreciere a eforturilor deosebite depuse în sprijinul integrării României în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.

 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                 S E C R E T A R,

       Vasile Munteanu                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.128

din 21 iulie 1997