Hotărârea nr. 126/1997

H O T Ă R Â R E privind trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul locativ de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul locativ de stat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            In conformitate cu art.20, lit.g şi art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In baza protocolului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi R.A.Citadin Iaşi,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei administrative de fond locativ şi Direcţiei de administrare patrimoniu pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  S E C R E T A R,

       Vasile Munteanu                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Nr.126

din 21 iulie 1997