Hotărârea nr. 125/1997

H O T Ă R Â R E privind realizarea unui film publicitar despre municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind realizarea unui film publicitar despre municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere oferta Societăţii Române de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi de a realiza un film cu caracter publicitar despre municipiul Iaşi,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se acceptă în principiu oferta Societăţii Române de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi privind realizarea unui film cu caracter publicitar despre municipiul Iaşi.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze clauzele contractului având ca obiect realizarea unui film publicitar de către Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi, inclusiv preţul.

 

 

           

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                        Iosefina Moroşan                                          Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.125

din 23 iunie 1997