Hotărârea nr. 124/1997

H O T Ă R Â R E ,privind completarea H.C.L.nr.79 din data de 23.04.1997 privind instituirea unor taxe speciale privind amenajarea şi întreţinerea plajei Nicolina Sud

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea H.C.L.nr.79 din data de 23.04.1997 privind instituirea unor taxe speciale privind amenajarea şi întreţinerea plajei Nicolina Sud

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de Administrare Patrimoniu,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.f şi h din Legea nr.69/1991privind administraţia publică locală,

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se completează art.1 cu următorul aliniat:

            Se aprobă eliberarea de abonamente lunare la Plaja Nicolina Iaşi pentru o perioadă de 15 zile în valoare de 20.000 lei cu reducere 50% pentru pensionari, veterani de război, handicapaţi.

            Se aprobă închirierea prin licitaţie a spaţiilor şi terenurilor din incinta plajei pentru perioada de sezon pentru activităţi comerciale şi sportive.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

           

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR,

                        Iosefina Moroşan                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.124

din 23 iunie 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE

 

 

          Subsemnata Rusu Livia, Şef Serviciu Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, având în vedere numeroasele solicitări ale populaţiei privind eliberarea de abonamente la plaja Nicolina Iaşi, loc unde se efectuează tratamente cu şedinţe de 12 - 18 zile, propunem eliberarea acestora pentru perioada de 15 zile îm cursul unei luni la valoarea de 20.000 lei cu reducere de 50% pentru pensionari, veterani de război şi handicapaţi.

          De asemenea, se propune scoaterea la licitaţie a unui spaţiu pentru amenejarea unui punct comercial de desfacere a produselor alimentare ambalate şi băuturi răcoritoare pentru perioada de sezon.

          Propunem completarea H.C.L.nr.179 din 04.1997 cu aceste amendamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF SERVICIU PATRIMONIU,

Ec.Livia Rusu

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.79 din data de 23.04.1997, privind instituirea unor taxe speciale privind amenajarea şi întreţinerea plajei Nicolina Iaşi

 

         

 

 

          La plaja Nicolina Iaşi, numeroşi cetăţeni efectuează tratamente în şedinţe de 12 - 18 zile. Aceste perosoane ar dori, din informaţiile pe care le avem, să beneficieze de un abonament lunar. Această soluţie ar fi avantajoasă atât cetăţenilor care, astfel, ar putea beneficia de o reducere de preţ, cât şi Primăriei, care pe lângă faptul că ar încasa în avans sumele cuvenite, ar elimina în mare parte vânzarea de bilete la casă.

          Se propune aliberarea acestor abonamante pe o perioadă de 15 zile în cursul unei luni în valoarea de 20.000 lei, cu reducere de 50% pentru pensionari, veterani de război şi handicaşaţi.

          Totodată, apreciem că este necesară scoaterea la licitaţie a unui spaţiu pentru amenajarea unui punct comercial, de asemeni solicitat de cetăţeni, pentru desfacerea unor produse alimentare ambalate şi băuturi răcoritoare pentru perioada de sezon.

 

 

 

 

 

 

          CONSILIER,                                            CONSILIER,

ASANDI CONSTANTIN                        ANTONITA ALEXANDRU