Hotărârea nr. 123/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea în folosinţă a suprafeţei de 1500 mp teren aferent situat în Iaşi - Str.Gloriei pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea în folosinţă a suprafeţei de 1500 mp teren aferent situat în Iaşi - Str.Gloriei, pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în veddere adresa nr. 18322/11.04.1997 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovine - Potopopiatul Iaşi, prin care cere acordarea în folosinţă a suprafeţei de teren de 1500 mp, în str.Gloriei intersecţie cu şos.Nicolina,

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, propunând atribuirea în folosinţă conform art.86 din Legea nr.69/1991 republicată, a unei suprafeţe de 1500 mp teren situat în str.Gloriei la intersecţia cu şos.Nicolina, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea construirii unui lăcaş de cult,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă grauită pe termen limitat, 30 ani, conform art.86 din Legea nr.69/1991, 1500 mp teren situat în Iaşi, str.Gloriei la intersecţia cu şos.Nicolina, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru construirea unei biserici.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                        Iosefina Moroşan                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr.123

din 23 iunie 1997