Hotărârea nr. 121/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea contractului de prestări servicii cu FANFARA MILITARĂ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractului de prestări servicii cu FANFARA MILITARĂ

 

         

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrate la nr.31482 din 19.06.1997,

          Având în vedere că în tradiţia programului estival se află şi concertele susţinute de Fanfara Militară Iaşi,

          In baza ofertei Fanfarei Militare Iaşi,

          In temeiul art.20 lit.o şi art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii  cu Fanfara Militară Iaşi în valoare de 3.000.000 lei, sumă ce se va achita din contul extrabugetar nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi, în baza căruia, acesta va susţine pe perioada estivală, concerte în parcul Copou şi esplanada din faţa Teatrului “Vasile Alecsandri” în fiecare joi şi sâmbătă a săptămânii.

          Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşiîncheie contractul de prestări servicii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDDINTA,                                 SECRETAR,

      Iosefina Moroşan

                                                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.121

din 23 iunie  1997