Hotărârea nr. 120/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea cotei indivize de teren aferente funcţiunilor din blocul FRE - Iaşi str.Prof.Cujbă nr.25

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea cotei indivize de teren aferente funcţiunilor din blocul FRE - Iaşi str.Prof.Cujbă nr.25

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.12594/1997 a Filialei de Reţele Electrice Iaşi prin care se solicită a se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Iaşi documentaţia pentru stabilirea cotei indivize de teren aferent conform contractului de asociere autentificat la Notariatul de Stat al judeţului Iaşi cu nr.7794/17.03.1997,

            Având în vedere contractul de asociere şi actul adiţional, precum şi documentaţia întocmită de HABITAT-PROIECT S.A.Iaşi, din care rezultă că cota indiviză ce revine celor doi asociaţi este de 581 mp teren aferent pentru FRE Iaşi şi 109 mp teren pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Analizând oportunitatea şi legalitatea acestei propuneri,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală,

 

            H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se însuşeşte documentaţia pentru stabilirea cotei indivize de teren aferente funcţiunilor din blocul FRE Iaşi, str.Prof.Cujbă nr.25, efectuată de HABITAT-PROIECT S.A.Iaşi.

            Art.2 Se atribuie în folosinţă pe întreaga durată a construcţiei cota indiviză de teren aferentă funcţiunilor din blocul FRE din Iaşi conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

                        Iosefina Moroşan                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.120

din 23 iunie 1997