Hotărârea nr. 12/1997

H O T Ă R Â R E privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

 

      Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

      Având în vedere referatul Serviciului buget contabilitate înregistrat la nr.1476/14.01.1997 :

1.Sumele provenite din închirierea bunurilor proprii ale Primăriei : clădiri, terenuri precum şi penalizările aferente la contractele de închiriere în caz de neplată la termen să fie depuse în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.50044541580,

2.Sumele provenite din spargerea străzilor ca urmare a intervenţiilor la instalaţiile şi reţelele

tehnico - edilitare a veniturilor provenite din eliberarea liberelor de circulaţie pentru persoane fizice şi juridice a veniturilor provenite din eliberarea liberelor de circulaţie pentru practicarea activităţii de taximetrie, persoane fizice şi juridice să fie depuse în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.50.04.01.4541580,

3.Sumele provenite din prestarea de servicii provenind din prestarea de servicii de stare civilă, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului, urbanism şi altele cum ar fi : oficierea căsătoriilor eliberarea de duplicate, după actele de stare civilă, declaraţie pentru recunoaşterea copiilor, eliberarea anexei în vederea deschiderii succesorale, accesul fotografilor în sala de oficiere , eliberarea de copii şi formulare pentru adeverinţe de şomaj, cereri de şomaj, fişe de punere în posesie, plan cadastral cu încadrare în zonă, plan urbanizare zonal A3, plan situaţie la scara 1/1000 sau 1/2000, A4, alte acte eliberate de Primărie, lucrări privind remăsurători de teren sau măsurători la cerere, a taxei de participare la licitaţii publice, care să fie depuse în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.50040244541580,

4.Sumele provenite din prestaţii editoriale să fie depuse în contul 5004044541580,

5.Sumele provenite din prestarea serviciilor din activitatea de păşunat : taxe de păşunat, taxe de gloabă să fie depuse în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004034541580,

6.Colectarea veniturilor provenite din închirierea bunurilor proprii ale Primăriei Municipiului Iaşi, terenuri, clădiri şi efectuarea de servicii în perimetrul pieţelor agroalimentare, bazar, târgul de maşini şi cherestea, oboare şi talcioc în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004054541580 şi folosirea acestora pentru lucrări de investiţii la piaţa nouă Independenţei, pentru amenajarea, modernizarea şi extinderea pieţelor agroalimentare, târgul de maşini şi cherestea,bazar, oboare şi talcioc, efectuarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, efectuarea de lucrări administrativ gospodăreşti, procurarea de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie şi de lucru, deplasări, protocol şi plata salariilor personalului din cadrul Serviciului pieţe, precum şi plata asistenţei juridice în cazul proceselor specifice Serviciului pieţe,

7.Colectarea veniturilor provenite din închirierea sumelor proprii ale Primăriei Municipiului Iaşi, spaţii cu altă destinaţie şi locuinţe, locuri de parcare, plaja Nicolina în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004064541580 şi folosirea acestora la amenajarea şi modernizarea parcărilor de pe raza municipiului Iaşi, repararea şi întreţinerea faţadelor clădirilor, întreţinerea şi modernizarea plajei Nicolina, procurarea de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie şi lucru, deplasări, protocol şi plata salariilor personalului din cadrul

 

2

 

 

Serviciului domeniu public precum şi plata asistenţei juridice în cazul proceselor specifice Serviciului domeniului public.   

            In temeiul prevederilor art.58 din Legea nr.27/1994 privind taxele locale, Ordonanţa Guvernului nr.24/1995 privind modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul şi taxelor locale, Decret nr.151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat precum şi art.73 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice,

            In temeiul art.29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            Art.1 Colectarea veniturilor provenite din închirierea bunurilor proprii ale Primăriei, clădiri şi terenuri precum şi penalizările aferente la contractele de închiriere în caz de neplată la termenul stabilit, în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.50044541580 şi folosirea acestora la repararea străzilor, amenajarea spaţiilor verzi, salubrizare, realizarea grupului statuar reprezentândStatuia Uniriişi procurarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare bunei desfăşurări de gospodărie comunale.

            Art.2 Colectarea veniturilor provenite din spargerea străzilor ca urmare a intervenţiilor la instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare a veniturilor provenite din eliberarea liberelor de circulaţie pentru persoanele fizice şi juridice a veniturilor provenite din eliberarea liberelor de circulaţie pentru practicarea activităţii de taximetrie persoanelor fizice şi juridice în cont.extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004014541580 şi folosirea acestora la refacerea străzilor şi achiziţionarea de mijloace fixe pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Primăriei.

            Art.3 Colectarea veniturilor provenite din prestarea de servicii provenind din prestarea serviciilor de stare civilă, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului, urbanism şi altele cum ar fi : oficierea căsătoriilor, eliberarea de duplicate după actele de stare civil, declaraţiile pentru recunoaşterea copiilor , eliberate anexei în vederea deschiderii succesorale, accesul fotografilor în sala de oficiere, eliberarea de copii şi formulare : pentru adeverinţa de şomaj, cereri de şomaj, afişe de punere în posesie plan cadastral cu încadrare în zonă pe urbanizare zonal A3, plan situaţie la scara l/1000 sau 1/2000 A4, alte acte eliberate de Primărie, lucrări privind remăsurători de teren sau măsurători la cerere, a taxei de participare

la licitaţii publice, în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.50040244541580 şi folosirea acestora pentru procurarea de materiale necesare desfăşurării activităţii Primăriei, de obiecte de inventar, mijloace fixe, efectuarea de lucrări administrativ gospodăreşti, suportarea cheltuielilor cu deplasările salariaţilor în ţară şi străinătate, suportarea diverselor cheltuieli de protocol precum şi premierea salariaţilor care-şi aduc aport deosebit în desfăşurarea activităţii

            Art.4 Colectarea veniturilor provenite din prestări editoriale în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004044541580 şi folosirea acestora pentru editarea şi difuzarea ziarului Consiliului Local “Curierul de Iaşiprocurarea de mijloace fixe şi obţinerea de inventar, premierea salariaţilor care se ocupă de această acestivitate.

            Art.5 Colectarea veniturilor provenite din prestări servicii din activitatea de păşunat : taxe de păşunat, taxe de gloabă în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi

 

3

 

nr.5004034541580 şi folosirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu efectuarea lucrărilor de întreţinere şi ameliorarea păşunelor.

            Art.6 Colectarea veniturilor provenite din închirierea bunurilor proprii ale Primăriei Municipiului Iaşi, terenuri, clădiri şi efectuarea de servicii în perimetrul pieţelor agroalimentare, bazar, târgul de maşini şi cherestea, oboare şi talcioc în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004054541580 şi folosirea acestora pentru lucrări de investiţii la piaţa nouă Independenţei, pentru amenajarea, modernizarea şi extinderea pieţelor agroalimentare, târgul de maşini şi cherestea, bazar, oboare şi talcioc, efectuarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe şi obietelor de inventar, efectuarea de lucrări administrativ gospodăreşti, procurarea de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie şi de lucru, deplasări, protocol şi plata salariilor personalului din cadrul Serviciului pieţe precum şi plata asistenţei juridice în cazul proceselor specifice Serviciului pieţe.

            Art.7 Colectarea veniturilor provenite din închirierea spaţiilor proprii ale Primăriei Municipiului Iaşi, spaţii cu altă destinaţie şi locuinţe, locuri de parcare, plaja Nicolina în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi nr.5004064541580 şi folosirea acestora la amenajarea şi modernizarea parcărilor de pe raza municipiului Iaşi, repararea şi întreţinerea faţadelor clădirilor, întreţinerea şi modernizarea plajei Nicolina, procurarea de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, echipament de protecţie şi lucru, deplasări, protocol şi plata salariilor personalului din cadrul Serviciului domeniu public precum şi plata asistenţei juridice în cazul proceselor specifice Serviciului domeniului public.

            Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului buget - contabilitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   S E C R E T A R,

   Valeriu Condurache                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.12

din 27 ianuarie 1997