Hotărârea nr. 119/1997

H O T Ă R Â R E privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al serviciilor publice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al serviciilor publice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul întocmit de Serviciul Personal - Salarizare,

            In temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă transformarea posturilor de stenodactilograf din statul de funcţii de la poziţiile 9, 144, 119, 267, 293 în posturi de referent iar posturile de referent de la poziţiile 322, 232, 324, 325, 326, 327 în posturi de inspector.

            Se aprobă aprobă transformarea postului de funcţionar de la poziţia 200 din statul de funcţii în post de contabil.

            Se aprobă transformarea postului de şef birou investiţii de la poziţia 83 în post de şef serviciu investiţii.

            Art2 Prezenta hotărâre va fi publicată serviciilor interesate înducerea ei la îndeplinire.

 

 

 

                                                            

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                    Iosefina Moroşan                                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.119

din 23 iunie 1997