Hotărârea nr. 118/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transprtul urban de călători pe luna martie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transprtul urban de călători pe luna martie 1997

           

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.150/1996 şi Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997,

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători,

            Având în vedere referatul comun al Direcţiei economice şi tehnice înregistrat la nr.25225 din 16.05.1997, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile pe luna martie 1997 prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călătorie la R.A.T.C.Iaşi, alocat asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare în sumă de 1.575.742.500 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile  pe luna martie 1997, prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate conform legii ; invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, răniţi în timpul Revoluţiei în sumă de 310.016.752 lei.

            Art.3 Se aprobă subvenţiile pe luna martie 1997 prin transfer de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor cu pensii peste 250.000 lei indexabil în sumă de 21.332.500 lei şi donatorii onorifici, în sumă de 2.549.750 lei.

            Art.4 Se abrogă art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 2 decembrie 1996 şi art.4 din hotărârea Consiliului Local nr.58 din 31 martie 1997.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

            Iosefina Moroşan                                       Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.118

din 23 iunie 1997