Hotărârea nr. 117/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C.Iaşi pe anul 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C.Iaşi pe anul 1996

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.20.054 din 18.04.1997, întocmit în baza Bilanţului contabil prezentat de R.A.T.C.Iaşi şi a anexelor de bilanţ, a Raportului de audit financiar şi de certificare întocmit de contabili autorizaţi din 14.04.1997,

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice,

            Având în vedere prevederile Legii nr.29/1996 a bugetului de stat şi prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii,

            In temeiul art.20 lit.e, art.92, 93, 94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al R.A.T.C.Iaşi la venituri în sumă de 35.510.357 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 35.960.357 mii lei.

            Art.2 Se adoptă defalcarea veniturilor şi cheltuielilor pe capitole prevăzute în anexele la bilanţ.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei economice.

 

                       

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

                     Iosefina Moroşan                                 Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.117

din 23 iunie 1997