Hotărârea nr. 116/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.Termoficare Iaşi pe anul 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.Termoficare Iaşi pe anul 1996

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.22.524 din 5.05.1997, întocmit în baza Bilanţului contabil prezentat de R.A.Termoficare Iaşi, şi a anexelor la bilanţ, a Raportului de audit financiar şi de certificare din data de 14.04.1997,

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice,

            Având în vedere prevederile Legii nr.29/1996 a bugetului de stat şi prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii,

            In temeiul art.20 lit.e,art.92,93,94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă execuţia bugetulului de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al R.A.Termoficare Iaşi, la venituri în sumă de 39.225.363 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 33.926.376 mii lei.

            Art.2 Se adoptă defalcarea veniturilor şi cheltuielile pe capitole şi acţiuni prevăzute la anexele de la bilanţ.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.Termoficare şi Direcţiei economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

       Iosefina Moroşan                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.116

din 23 iunie 1997