Hotărârea nr. 115/1997

H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului consilierului municipal VÎRGĂ ROBERT

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului consilierului municipal VÎRGĂ ROBERT

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Raportul întocmit de Comisia de validare din care rezultă legalitatea alegerii,

            Având în vedere prevederile art.47 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se validează mandatul consilierului municipal VÎRGĂ ROBERT.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

           

 

 

           

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                    Iosefina Moroşan                              Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.115

din 23 iunie 1997