Hotărârea nr. 113/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea atribuirii apartamentelor blocului de locuinţe 10 Poitiers din municipiul Iaşi în conformitate cu prevederile O.G.19/1994

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea atribuirii apartamentelor blocului de locuinţe 10 Poitiers din municipiul Iaşi în conformitate cu prevederile O.G.19/1994

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat cu nr.71304/15.05.1997 cu privire la aprobarea repartizării apartamentelor blocului 10 Poitiers conform O.G.19/1994 şi încheierea contractelor de vânzare cumpărare cu preţul rezultat din valoarea devizului de execuţie licitat în maximum trei luni de la obţinerea repartiţiei,

            Având în vedere :

- O.G.R.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,

- Normele metodologice nr.30501/1970 , M.C.emise de M.F. şi M.L.P.A.T.pentru punerea în aplicare a O.G.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe cu modificări şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin H.G.nr.391/1993,

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H ot ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă repartizarea celor 76 apartamente ale blocului 10 Poitiers - municipiul Iaşi - 24 cu o cameră, 43 cu două camere şi 9 cu trei camere - în conformitate cu prevederile O.G.nr.19/1994, în baza listei de prioritate nr.6.

            Art.2 Se aprobă încheierea contractelor de vânzare cumpărare la preţul devizului de execuţie celor ce vor obţine repartiţii la blocul 10 Poitiers în maximum trei luni de la primirea repartiţiei.

            Art.3 Se încredinţează Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat, întocmirea listei de prioritate nr.6 şi organizarea şedinţei publice de opţionare.

            Art.4 Se va comunica la D.A.F.I.S. şi celor interesaţi pentru ducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

       Gheorghe Lungu                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.113

din 26 mai 1997