Hotărârea nr. 110/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de amânare la plata taxei de timbru în valoare de 1.701.543 lei datorată de petiţionarul Bucur Pamfilie Ioan domiciliat în Iaşi str.Splai Bahlui nr.8A bl.G1 sc.B et.3 ap.14

MUNICIPIUL IASI                                                                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  cererii de amânare la plata taxei de timbru în valoare de 1.701.543 lei datorată de petiţionarul Bucur Pamfilie Ioan , domiciliat în Iaşi, str.Splai Bahlui nr.8A,bl.G1,sc.B,et.3,ap.14

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi

           Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.24.525 /14.05.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la amânarea la plata taxei de timbru pentru dl Bucur Pamfilie Ioan,

           Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996,

           Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă cererea de amânare la plata taxei de timbru în valoare de  1.701.543 lei datorată de petiţionarul Bucur Pamfilie Ioan domiciliat în Iaşi, str.Splai Bahlui nr.8A,bl.G1,sc.B, et.3, ap.14, până la sfârşitul anului calendaristic 1997.

           Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                                                                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    S E C R E T A R

         Gheorghe Lungu                                                                                                    Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.110

din 26 mai 1997