Hotărârea nr. 11/1997

H O T Ă R Â R E privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a locuinţelor fond locativ de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a locuinţelor fond locativ de stat

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 - lege a locuinţei,

          In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - locuinţele fond locativ de stat aflate  în administrarea R.A.Citadin.

          Art.2 Cu data prezentei hotărâri se trec în administrarea Consiliului Local şi spaţiile aferente desfăşurării bunei activităţi de fond locativ situate în Iaşi, str.Smîrdan nr.5.

          Art.3 Personalul strict necesar încadrat va fi preluat, după obţiunea depusă în scris Primarului Municipiului Iaşi şi pe baza dispoziţiei acestuia.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

      Valeriu Condurache                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.11

din 27 ianuarie 1997