Hotărârea nr. 108/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de scutire de majorări de întârziere aferente taxei de viză autorizaţie Taxi - Parti pentru anii 1994 1995 1996 şi 1997 formulată de dl.Smău Ioan domiciliat în Iaşi str.Decebal nr.34 bl.D4 sc.B et.2 ap.10

MUNICIPIUL IASI                                                                                                              

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de scutire de majorări de întârziere aferente  taxei de viză autorizaţie Taxi - Parti pentru anii 1994,1995,1996 şi 1997, formulată de dl.Smău Ioan, domiciliat în Iaşi, str.Decebal nr.34,bl.D4,sc.B,et.2,ap.10

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.23.510 /9.05.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la cererea de  scutire de taxă viză  autorizaţie Taxi - Parti pentru anii 1994, 1995, 1996,1997, formulată de dl.Smău Ioan,

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completatăîn 1996,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1996,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de scutire de majorări de întârziere aferentă taxei de viză autorizaţie Taxi - Parti pentru anii 1994, 1995, 1996 şi 1997, formulată de dl.Smău Ioan, domiciliat în Iaşi, str.Decebal nr.34,bl.D4,sc.B,et.2,ap.10.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T A R

       Gheorghe Lungu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.108

din 26 mai 1997