Hotărârea nr. 107/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea demolării imobilului din str.Păcurari nr.75A

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea demolării imobilului din str.Păcurari nr.75A

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.70729/22.04.1997 întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, însoţit de memoriul tehnic a imobilului situat în Iaşi, str.Păcurari nr.75A, prin care se propune motivat demolarea acestuia,

            Având în vedere art.11 lit.b din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor coroborate cu dispoziţiile art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă demolarea imobilului proprietate de stat situat în Iaşi,str.Păcurari nr.75A, deoarece prezintă pericol public de autodemolare.

            Art.2 Se aprobă recazarea familiilor Popescu Fanica şi Vrabie Vasilica care locuiesc în acest imobil, prin repartizarea de spaţii de locuit de către Comisia pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor fond locativ de stat.

            Art.3 Autorizaţia de demolare va fi eliberată de Serviciile de specialitate ale Consiliului Local.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R,

        Gheorghe Lungu                               Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nr.107

din 26 mai 1997