Hotărârea nr. 106/1997

H O T Ă R Â R E privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi Bd.Copou nr.27

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi, Bd.Copou nr.27

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că imobilul din Bd.Copou nr.27,  a fost ocupat până în anul 1984 de Institutul Politehnic Iaşi,

            Având în vedere că acest imobil este în prezent părăsit de circa 3 ani fiind supus degradării,

            Având în vedere că în prezent acest imobil este cerut de către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, instituţie nonprofit - situaţie care permite închirierea directă şi  care este dispusă să repare imobilul din Iaşi, Bd.Copou nr.27,

            In conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr.1939/1990 privind Camerele de comerţ şi industrie şi H.G.nr.588/1990,

            In conformitate cu art.83, 84 şi art.20 lit.g şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se preia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, imobilul situat în Iaşi,  Bd.Copou nr.27 -  proprietate de stat care în prezent este părăsit.

            Art.2 Se dă în folosinţă Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Iaşi, imobilul situat în Iaşi, Bd.Copou  27 - pe o perioadă de 5 ani.

            Art.3 Contractul de închiriere va fi încheiat în formă scrisă prin grija D.A.F.I.S. din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     S E C R E T A R,

   Gheorghe Lungu                                               Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.106

din 26 mai 1997