Hotărârea nr. 105/1997

H O T A R I R E A privind aprobarea şI numirea Comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei blocului 482E-zona Canta IV- municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R I R E A

privind aprobarea şI numirea Comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei blocului 482E-zona Canta IV- municipiul Iaşi

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Avînd în vedere :

- Ordonanţa Guvernului României nr.12/1993 privind achiziţia de bunuri şI investiţii publice aprobată şI modificată prin Legea nr.83/1994 şI H.G.nr.592/1993,

- Hotărîrea Guvernului României nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şI adjudecarea investiţiilor cu

art: 1.2; 2.2;2.5 şi Ordinul comun MF- MLPAT nr.1743/691N/1996,

           Art.1.2.Investiţiile cuprind executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente de toate categoriile, livrări şI montaje de utilaje,

           Art.2.2.Comisia de licitaţie are în componenţă reprezentanţi ai ministerului de Finanţe şI Ministerului Lucrărilor Publice şI Amenajării Teritoriului.

           Art.2.5 Comisia de licitaţie este compusă din minimum 5 membri şI va cuprinde :

- preşedintele comisiei, care este de regulă un specialist al persoanei juridice achizitoare,

- reprezentantul Ministerului Finanţelor,

- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şI Amenajarea Teritoriului,

- Alţi reprezentanţi cu experenţă profesională.

           In baza art.20 pct.m şI 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei investiţiei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

           Art.2 Secretariatul comisiei de licitaţie se va asigura de către organizatorul licitaţiei

Direcţia tehnică a Primăriei municipiului Iaşi.

           Art.3 Prezenta hotărîre se va comunica Direcţiei tehnice a Primăriei municipiului Iaşi şI celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     S E C R E T A R,

       Gheorghe Lungu                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.105

din 26 mai 1997

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXA NR.1

                                                                                                                                                                   la Hotărîrea nr.105  din 26 mai 1997

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie, în vederea adjudecării execuţiei blocului 482E - zona Canta - municipiul Iaşi

 

 

 

Nr.

crt.

 

Numele şI prenumele

 

Funcţia şI locul de muncă

 

    Funcţia în comisie

1.

ec.Vasile Dumitriu

Viceprimar

Preşedinte

2.

Delegatul Ministerului de

Finanţe

Se va nominaliza odată cu

însuşirea documentaţiei

de licitaţie

Membru

3.

Delegatul Ministerului

Lucrărilor Publice şI

Amenajarea Teritoriului

Se va nominaliza odată cu însuşirea documentaţiei de licitaţie

Membru

4.

Carapanu George

Consilier municipal

Membru

 

5.

Daşu Antimir

Consilier municipal

Membru

6.

ing.Radu Onofrei

Director tehnic

Membru

7.

ing.Adriana Bulbaşa

Sef birou investiţii

Membru

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Gheorghe Lungu