Hotărârea nr. 103/1997

H O T A R Â R E privind însuşirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "BLOC DE LOCUINTE 482E - ZONA CANTA IV - MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI                                                              

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R Â R E

privind însuşirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “BLOC DE LOCUINTE 482E - ZONA CANTA IV - MUNICIPIUL IASI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere referatul de specialitate a Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită însuşirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie “BLOC DE LOCUINTE 482E - ZONA CANTA IV - MUNICIPIUL IASI”,

            Avînd în vedere :

- Ordinul comun  M.F.-MLPAT nr.1743/691N/1996,  prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare - al documentelor de licitaţie al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor,

- Legea 72/1996 privind Finanţele Publice,

- Acordul Ministerului de Finanţe nr.1906/1996 privind promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului şI H.G.R.nr.1243/1996

            Avînd  în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21, al.1 din Legea nr.69/1991  privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se însuşeşte Proiectul Tehnic elaborat de S.C.Rex Grup S.R.L.Iaşi, pentru obiectivul de investiţii “BLOC 482E - ZONA CANTA IV - MUNICIPIUL IASI” judeţul Iaşi.

            Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din fondurile bugetului local şI din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.

            Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local.

                         

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         S E C R E T A R,

        Gheorghe Lungu                                            Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.103

din 26 mai 1997